Zásady ochrany osobných údajov

 

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

 

 • 1. Spoločnosť DEALock j.s.a., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 55 033 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sja, vložka č. 254/B (ďalej len „DEALock j.s.a.“), ako prevádzkovateľ aplikácie s názvom DEALock určenej najmä pre počítačové a mobilné zariadenia (ďalej len „Aplikácia DEALock“), prostredníctvom ktorej je možné sprostredkovať kontakt a informácie medzi Užívateľmi Aplikácie za účelom uzatvorenia Transakcií prostredníctvom Príležitostí zverejnených Užívateľmi v Aplikácii DEALock a Databázy Investorov dostupnej v Službe DEALock, je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľov získaných prostredníctvom Aplikácie DEALock.   

 

 • 2. DEALock j.s.a. ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 • 3. Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) je informovať v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia, akým spôsobom DEALock j.s.a. zhromažďuje a spracúva osobné údaje Užívateľov, poskytnutých prostredníctvom webovej stránky www.dealock.com.

 

 • 4. DEALock j.s.a. určila zodpovednú osobu v súlade s čl. 37 Nariadenia, ktorou je Martin Vojtek Zodpovednú osobu spoločnosti DEALock j.s.a. je možné kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@dealock.com.

 

 • 5. DEALock j.s.a. spracúva osobné údaje Užívateľov Aplikácie DEALock, ktorí si v Aplikácii vytvoria Účet (profil) chránený prístupovými údajmi určenými samotnými Užívateľmi (autentifikačnými prvkami) a majú záujem prostredníctvom Aplikácie DEALock využívať jej jednotlivé funkcionality.

 

 

Čl. II.
Právny základ, účel a spôsob spracúvania osobných údajov

 

 • Dotknutými osobami v zmysle Nariadenia, ktorých osobné údaje spracúva spoločnosť DEALock j.s.a. sú Užívatelia. Užívateľom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba.  

 

 • DEALock j.s.a. pri registrácii Užívateľov a používaní Aplikácie DEALock Užívateľmi spracúva nasledovné osobné údaje Užívateľov, ktoré Užívatelia poskytnú spracúva spoločnosti DEALock j.s.a. pri registrácii alebo úprave Účtu Užívateľa:   
 1. meno a priezvisko,
 2. užívateľské meno,
 3. adresa pobytu,
 4. e-mailová adresa,
 5. telefónne číslo,
 6. meno, priezvisko, adresa pobytu a iné údaje zadané Užívateľom pri uplatnení žiadosti dotknutej osoby v zmysle Nariadenia.  

 

 • DEALock j.s.a. pri registrácii Užívateľov, ktorými sú právnické osoby a používaní Aplikácie DEALock Užívateľmi, ktorými sú právnické osoby, spracúva okrem údajov uvedených v bode 2.2 tohto článku Zásad aj údaje o právnickej osobe (obchodné meno, sídlo, údaj o počte zamestnancov).

 

 • Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je:

 1. plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, ktorou je Zmluva o poskytovaní Služby DEALock uzatvorená medzi spoločnosťou DEALock j.s.a. ako poskytovateľom Služby DEALock na jednej strane a Užívateľom ako objednávateľom Služby DEALock na druhej strane (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je poskytnutie funkcionalít prostredníctvom Aplikácie medzi Užívateľom a prevádzkovateľom Aplikácie DEALock;
 2. plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorou je evidencia a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle Nariadenia;
 3. oprávnené záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorými sú najmä zlepšovanie poskytovaných služieb, zlepšovanie funkcionalít Aplikácie DEALock a predchádzanie zneužívaniu Aplikácie DEALock alebo používaniu Aplikácie DEALock v rozpore s podmienkami používania.

 

 • Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov je registrácia Užívateľov v Aplikácii DEALock, uzatvorenie Zmluvy uvedenej v bode 2.3 písm. a) tohto článku Zásad prostredníctvom Aplikácie DEALock, zlepšovanie funkcií Aplikácie DEALock, predchádzanie zneužívaniu Aplikácie DEALock alebo používaniu Aplikácie DEALock v rozpore s podmienkami používania, evidencie a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v súlade s Nariadením. Osobné údaje Užívateľov sú spracúvané tiež v informačných a analytických systémoch tretích strán nevyhnutne potrebných pre činnosť spoločnosti DEALock j.s.a. (napr. v účtovnom programe).        

 

 • Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo sú povinnými údajmi pre registráciu v Aplikácii DEALock, ktoré je potrebné zadať pri vyplnení registračného formulára, a ktoré sú zároveň zmluvnou požiadavkou, bez ktorých poskytnutia nie je možné uzatvoriť Zmluvu uvedenú v bode 2.3 písm. a) tohto článku Zásad. Užívateľ je zodpovedný za poskytnutie osobných údajov iných osôb v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom poskytnutia referencií o svojej osobe, pričom poskytnutím údajov iných osôb potvrdzuje, že je oprávnený poskytnúť tieto údaje. Spoločnosť DEALock j.s.a. spracúva osobné údaje o osobách poskytnuté Užívateľom za účelom referencií o svojej osobe len za účelom preverenia žiadosti Užívateľa o registráciu v Aplikácii DEALock.   

 

 • V prípade osobných údajov podľa bodu 2.2 písm. f) tohto článku ide o zákonnú povinnosť spoločnosti DEALock j.s.a. ako prevádzkovateľa osobných údajov a pokiaľ spoločnosť DEALock j.s.a. nebude schopná identifikovať dotknutú osobu pre neposkytnutie osobných údajov, spoločnosť DEALock j.s.a. môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby.   

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. nespracúva osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 Nariadenia.

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. poskytuje osobné údaje Užívateľa nasledovným príjemcom osobných údajov:

 

 1. ostatným Užívateľom Aplikácie DEALock za predpokladu, že Užívateľ výslovne súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov iným Užívateľom (t.j. Užívateľ sám rozhoduje o tom, ktorým ďalším Užívateľom budú sprístupnené jeho osobné údaje);
 2. banke, ktorá zabezpečuje zúčtovanie prijatých platieb a platobnú bránu;
 3. odborným poradcom, najmä účtovným a právnym;
 4. spoločnostiam zabezpečujúcim zasielanie e-mailových oznámení;
 5. poskytovateľom cloudových služieb.

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. poskytuje osobné údaje Užívateľa svojím partnerským spoločnostiam ako príjemcom za účelom zabezpečenia kvality poskytovaných služieb, pričom partnerské spoločnosti spracovávajú osobné údaje Užívateľov len v súlade s pokynmi spoločnosti DEALock j.s.a. a na účely, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách, a to najmä v týchto oblastiach:

 

 1. Administratívna podpora,
 2. IT Systémy, softvérová podpora,
 3. Zákaznícke centrá,
 4. Vymáhanie dlhov.

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. požaduje, aby všetky tretie strany rešpektovali zabezpečenie osobných údajov Užívateľov a nakladali s nimi v súlade so zákonom, predovšetkým tretím stranám poskytujúcim služby nedovoľuje používať osobné údaje Užívateľov pre ich vlastné účely, títo poskytovatelia môžu osobné údaje Užívateľov spracovávať len na špecifické účely a v súlade s pokynmi spoločnosti DEALock j.s.a.  

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. uplatňuje bezpečnostné opatrenia, aby osobné údaje Užívateľov chránila pred náhodnou stratou, použitím a nedovoleným prístupom, zmenou a zdieľaním. Prístup k osobným údajom je obmedzený len na zamestnancov, zástupcov, zmluvných partnerov a iné tretie strany, na ktoré sa vzťahuje obchodná potreba tieto údaje poznať. Tieto osoby spracúvajú osobné údaje Užívateľov len podľa pokynov spoločnosti DEALock j.s.a. a okrem toho sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. niekedy môže osobné údaje Užívateľov anonymizovať (aby ich už nebolo možné s nimi spojiť) na výskumné a štatistické účely; v tomto prípade môže informácie používať po dobu neurčitú bez toho, aby o tom musela Užívateľov informovať.

 

 • Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu sa nepovažujú za príjemcov.

 

 • Osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť DEALock j.s.a. však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii podľa čl. 49 Nariadenia je spoločnosť DEALock j.s.a. povinná dotknutú osobu o tom informovať.   

 

 • 16 Osobné údaje Užívateľov sú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania osobných údajov:
 1. v prípade osobných údajov spracúvaných na účel procesu registrácie v Aplikácii DEALock sú osobné údaje uchovávané po dobu registrácie Užívateľa v Aplikácii DEALock a následne sú bezodkladne vymazané pokiaľ nie sú tie isté osobné údaje spracúvané súčasne aj na iný účel;
 2. v prípade osobných údajov spracúvaných na účel uzatvorenia Zmluvy uvedenej v bode 2.3 písm. a) tohto článku Zásad po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (poskytovanie funkcionalít Aplikácie DEALock) a následne sú v Účte Užívateľa evidované po dobu existencie Účtu Užívateľa;
 3. v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom vybavenia a evidencie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv v zmysle Nariadenia sa osobné údaje uchovávajú najdlhšie po dobu jedného roka odo dňa vybavenia žiadosti a následne sú vymazané.

 

 

Čl. III.

Technické údaje

 

 • Spoločnosť DEALock j.s.a. pri používaní Aplikácie DEALock získava od Užívateľov nasledujúce technické údaje:
 1. jedinečný identifikátor počítačového alebo mobilného zariadenia,
 2. IP adresa,
 3. identifikácia operačného systému počítačového alebo mobilného zariadenia,
 4. druh a verzia internetového prehliadača,
 5. nastavenie časovej zóny a miesta,
 6. operačný systém a platforma a iné technológie, ktorými sú vybavené zariadenia, ktoré Užívatelia používajú pri prístupe na webovú stránku Aplikácie DEALock,
 7. informácie o používaní Aplikácie DEALock.

 • Získavané technické údaje môžu byť považované za osobné údaje Užívateľov. Účelom spracúvania technických údajov je zabezpečenie funkčnosti Aplikácie DEALock, zlepšovanie funkcionalít Aplikácie DEALock, kontrola dodržiavania podmienok používania Aplikácie DEALock, získavanie údajov pre ďalší vývoj Aplikácie DEALock, získavanie údajov o využívaní Aplikácie DEALock a ochrana pred zneužívaním Aplikácie DEALock. Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti DEALock j.s.a. v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorými sú zabezpečenie funkčnosti Aplikácie DEALock, zlepšovanie funkcionalít Aplikácie DEALock, kontrola dodržiavania podmienok používania Aplikácie DEALock, získavanie údajov pre ďalší vývoj Aplikácie DEALock, získavanie údajov o využívaní Aplikácie DEALock a ochrana pred zneužívaním Aplikácie DEALock. Predmetom spracúvania nie sú osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia. Získané technické údaje môžu byť použité na profilovanie, ktorého cieľom je výlučne lepšie nastavenie funkcionalít Aplikácie DEALock pre Užívateľov.

 

 • Osobné údaje sú poskytované spoločnostiam, ktoré zabezpečujú zasielanie e-mailových oznámení.

 

 • Osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v členských štátoch Európskej únie. Spoločnosť DEALock j.s.a. však môže v prípade potreby uskutočniť prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii na základe rozhodnutí o primeranosti v súlade s čl. 45 Nariadenia alebo po prijatí primeraných záruk podľa čl. 46 Nariadenia a za predpokladu, že dotknuté osoby budú mať k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy alebo v prípade výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 Nariadenia. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii podľa čl. 49 Nariadenia je spoločnosť DEALock j.s.a. povinná dotknutú osobu o tom informovať.

 

 • Osobné údaje sú evidované po dobu maximálne dvoch rokov odo dňa ich získania.

 

Čl. IV.

Práva dotknutej osoby

 

 • Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nasledovné práva:

 

 1. právo na prístup k údajompodľa čl. 15 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti DEALock j.s.a. potvrdenie o tom, či sú spoločnosťou DEALock j.s.a. spracúvané osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a ak tomu tak je, dotknutá osoba má právo na informácie o účele ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch osobných údajov a dobe ich uchovávania. Spoločnosť DEALock j.s.a. je povinná na požiadanie dotknutej osoby poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré bude dotknutá osoba od spoločnosti DEALock j.s.a. požadovať je spoločnosť DEALock j.s.a. oprávnená účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podá žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa dotknutej osobe poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ výslovne dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob ich poskytnutia; 

 

 1. právo na opravupodľa čl. 16 Nariadenia – dotknutá osoba má právo, aby spoločnosť DEALock j.s.a. na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Dotknutá osoba má so zreteľom na účely spracúvania osobných údajov právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov;  

 

 1. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 Nariadenia – dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a spoločnosť DEALock j.s.a. je povinná takéto osobné údaje bezodkladne vymazať v prípade, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov,
 4. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 od. 2 Nariadenia,
 5. osobné údaje boli spracúvané nezákonne,
 6. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu.

 

 1. právo na obmedzenie spracúvaniapodľa čl. 18 Nariadenia – dotknutá osoba má právo, aby spoločnosť DEALock j.s.a. obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ:
 2. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
 3. osobné údaje boli spracúvané nezákonne a namiesto vymazania dotknutá osoba žiada obmedzenie ich použitia,
 4. spoločnosť DEALock j.s.a. už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 5. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti DEALock j.s.a. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré boli spoločnosti DEALock j.s.a. poskytnuté na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo b) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy), ktoré sa týkajú dotknutej osoby a previesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi. Na právo na prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi má dotknutá osoba právo len pokiaľ to je technicky možné;

 

 1. právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia – dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem). V prípade takejto námietky dotknutej osoby spoločnosť DEALock j.s.a. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 

 1. právo podať sťažnosť – pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť DEALock j.s.a. porušila právne predpisy na ochranu osobných údajov, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12
820 07 Bratislava

e-mailová adresa: statny.dozor@pdb.gov.sk
webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

 • Práva dotknutej osoby je možné uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@dealock.com alebo písomne na adresu spoločnosti DEALock j.s.a., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava.